Certificat de Urbanism

CONSULTANTA.jpg

Ai nevoie de ajutor în vederea întocmirii documentaţiei?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) sau Generale (PUG) şi ale Regulamentelor de Urbanism aferente acestora, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii.

Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, ne sunt redate retragerile obligatorii faţă de limitele terenului, înălţimile maxime admise ale construcţiei propuse, precum şi coeficienţii urbanistici ai terenului (POT si CUT), prevăzuţi prin Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General. 

 

Tot prin Certificatul de Urbanism se stabileşte lista ce cuprinde toate avizele şi acordurile ce urmează să le obţinem în vederea autorizării noului obiectiv, precum şi obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

 

Documentaţia prin care se poate solicita Certificatul de Urbanism cuprinde:

•  Cerere tip aferentă instituţiei emitente

•  Chitantă privind achitarea taxei C.U. (original)

•  Carte Identitate sau Certificat Înmatriculare agent economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vânzare - Cumpărare (copie)

•  Extras de Carte Funciară la zi şi Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de încadrare în zonă scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situaţie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Memoriu Tehnic de Arhitectură - Certificat de Urbanism (original)

ATENTIE: CERTIFICATUL DE URBANISM ARE DOAR ROL INFORMATIV, NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DEMOLARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII!

Dacă investi
ţia se află pe un teren încadrat în zonă protejată sau cladirea asupra căreia se intervine este trecută pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorică sau în raza de protecţie a unui monument istoric, documentaţia necesară obţinerii Certificatului de Urbanism (ulterior şi cea pentru obţinere a Autorizaţiei de Construire) va fi depusă la Primaria Municipiului Bucureşti (PMB) - Registratură.