Certificat de Urbanism

Ai nevoie de ajutor în vederea întocmirii documentaţiei?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) sau Generale (PUG) şi ale Regulamentelor de Urbanism aferente acestora, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii.

Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, ne sunt redate retragerile obligatorii fata de limitele terenului, inaltimile maxime admise ale constructiei propuse, precum si coeficientii urbanistici ai terenului (POT si CUT), prevazuti prin Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General. 

 

Tot prin Certificatul de Urbanism se stabileste lista ce cuprinde toate avizele si acordurile ce urmeaza sa le obtinem în vederea autorizării noului obiectiv, precum si obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

 

Documentatia prin care se poate solicita Certificatul de Urbanism cuprinde:

•  Cerere tip aferentă instituţiei emitente

•  Chitantă privind achitarea taxei C.U. (original)

•  Carte Identitate sau Certificat Înmatriculare agent economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vânzare - Cumpărare (copie)

•  Extras de Carte Funciară la zi si Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de incadrare in zonă scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situaţie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Memoriu Tehnic de Arhitectură - Certificat de Urbanism (original)

ATENTIE: CERTIFICATUL DE URBANISM ARE DOAR ROL INFORMATIV, NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DEMOLARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII!

Daca investitia se afla pe un teren incadrat in zona protejata sau cladirea asupra careia se intervine este trecuta pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorica sau in raza de protectie a unui monument istoric, documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism (ulterior si cea pentru obtinere a
Autorizatiei de Construire) va fi depusa la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - Registratura.