top of page

Certificatul de Urbanism

 

Primul pas in vederea realizarii documentatiei tehnice necesare obtinerii Autorizatiei de Construire!

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) sau Generale (PUG) si ale Regulamentelor de Urbanism aferente acestora, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii.

Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, ne sunt redate retragerile obligatorii fata de limitele terenului, inaltimile maxime admise ale constructiei propuse, precum si coeficientii urbanistici ai terenului (POT si CUT), prevazuti prin Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General. 

 

Tot prin Certificatul de Urbanism se stabileste lista ce cuprinde toate avizele si acordurile ce urmeaza sa le obtinem in vederea autorizarii noului obiectiv, precum si obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii.

Cover.jpg

Ne ocupam noi!

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit toata documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin acesta, precum si documentatia completa in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire!

 

Documentatia prin care se poate solicita Certificatul de Urbanism cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente

•  Chitanta privind achitarea taxei C.U. (original)

•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Memoriu Tehnic de Arhitectura - Certificat de Urbanism (original)

ATENTIE: CERTIFICATUL DE URBANISM ARE DOAR ROL INFORMATIV, NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DEMOLARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII!

Daca investitia se afla pe un teren incadrat in zona protejata sau cladirea asupra careia se intervine este trecuta pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorica sau în raza de protectie a unui monument istoric, documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism (ulterior si cea pentru obtinere a Autorizatiei de Construire) va fi depusa la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - Registratura.

Etapele urmatoare:

Avize si Acorduri Necesare >

Realizare Proiect Arhitectura >

Obtine Autorizatia de Construire > 

Blog: www.roce.ro/post/ce-este-certificatul-de-urbanism

bottom of page