Autorizaţia de Construire

CONSULTANTA.jpg

Ai nevoie de ajutor în vederea întocmirii documentaţiei?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Autorizația de Construire / Desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Legea 50/1991) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

Autorizația de Construire / Desființare poate fi obținută în baza unei Documentații Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) ce cuprinde Certificatul de Urbanism, o serie de acte, avize şi acorduri, studii de specialitate (studiu geotehnic, ridicare topografică, studiu de însorire, etc.) precum şi proiectele tehnice (arhitectură, instalaţii, rezistenţă şi urbanism - dacă este cazul), ce vor fi depuse la autoritatea publică locală.

Dacă investiția se află pe un teren încadrat în zonă protejată sau clădirea asupra căreia se intervine este trecută pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorică sau în raza de protecție a unui monument istoric, documentația necesară obținerii Autorizației de Construire / Desființare va fi depusă la Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) - Registratură.

Autoritatea emitentă a Autorizației de Construire / Desființare va stabili o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data emiterii care va putea fi prelungită cu încă 12 luni, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările de construire / desființare. În această situație, valabilitatea Autorizației de Construire / Desființare se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin aceasta, în conformitate cu proiectul tehnic. Depunerea documentației în vederea prelungirii Autorizației de Construire / Desființare este de minim 14 zile înainte de expirarea acesteia.


Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității acesteia, fiind necesară emiterea unei noi Autorizații de Construire / Desființare. În situația în care caracteristicile nu se schimbă fată de condițiile inițiale, se va putea emite o nouă Autorizație de Construire / Desființare, fără a fi necesar un nou Certificat de Urbanism.

Documentaţia va fi elaborată conform: Legea 50/1991 şi va cuprinde:

•  Cerere tip aferentă instituţiei emitente
•  Chitan
ță privind achitarea taxei A.C. (original)
•  Carte Identitate sau Certificat Înmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vânzare - Cumpărare (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)
•  Extras de Carte Funciară la zi şi Orto-Foto Plan
•  Plan cadastral de încadrare în zonă scara 1:2000 (2 ex.)
•  Plan de situaţie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Avize şi Acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)

•  Punctul de Vedere ANPM (copie)

•  Studiu Geotehnic (original)

•  Studiu Însorire (original)

•  Dovada Înregistrare Proiect OAR

•  Documentaţii Tehnice (arhitectură, instalaţii, rezistenţă) (original)
•  Referate de Verificare aferente (original)